SI-Terapia (ASI®)

Sensorisen integraation terapia (ASI® Ayresin sensorisen integraation terapiamentelmä, si-terapia) on aina lääkinnällistä kuntoutusta, usein toimintaterapiaa. Sen tavoitteena on kehittää lapsen valmiuksia ja luoda pohjaa kaikelle oppimisille, jolloin keskiössä ei ole yksittäisten taitojen harjoittelu. Sensorisen integraation terapiassa lapsen toiminta nähdään hänen keinonaan kommunikoida ympäristönsä kanssa ja tavoitteena on vastata niihin kehityksellisiin sensorisiin tarpeisiin, joita lapsella on.

SI-terapia toteutetaan runsaasti aistikokemuksia sisältävässä ja toimintamahdollisuuksia tarjoavassa sensomotorisen leikin mahdollistavassa terapiaympäristössä. Terapiatila houkuttelee lasta aktiiviseen toimintaan vaatien häneltä kuin huomaamatta monipuolisesti kehon aistien käyttöä.  Terapiassa käytetään monipuolisesti sensorisen integraation terapian välineistöä (erilaisia koko kehon käyttöön eri tavoin houkuttelevia isokokoisia terapiavälineitä, kuten keinuja, liukuja, suuria renkaita ja kookkaita tyynyjä/palikoita).  Terapeutti muokkaa terapiaympäristöä koko ajan niin, että vahvistamista vaativat kehityksen alueet tulevat käyttöön. (Lähde: Sity ry nettisivut, 4.4.2021)

Alkuarvioinnin ja arjen haasteiden kartoituksen jälkeen jälkeen terapeutti ja vanhemmat laativat yhdessä terapiajaksolle tavoitteet. ’

Tavoitteina voi olla esimerkiksi tuntoerottelun ja kehonhahmottamisen vahvistuminen, jotta lapsi voi oppia motorista suunnittelua vaativia taitoja kuten pukeutuminen, pyörällä ajaminen jne. Muita terapian avulla edistettäviä osa-alueita voivat olla esim. tunto- tai tasapainoaistiin liittyvän yliherkän reagoinnin lieveneminen, jotta lapsen osallistumien mm. ruokailu tai wc-toimintoihin liittyen helpottuisi. Terapiassa voidaan myös esimerkkinä pyrkiä edistämään lapsen vireystilan säätelyä ja tarkkavaisuutta ja edistää lapsen reagointia liike- ja tasapainoaistitietoon tai edistää lapsen asennonhallintaa, jotta lapsi jaksaa istua ja työskennellä tehokkaammin esim. esikoulu- tai koulutehtävien parissa.

Lisätietoa menetelmästä löytyy sensorisen integraation terapiayhdistyksen Sity ry:n nettisivuilta